VEDTEKTER FOR MARKBLOMSTEN FAMILIEBARNEHAGE


 

Eierforhold- ordning/organisering

Markblomsten familiebarnehage er en privateid familiebarnehage med plass til 10 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen eies av Camilla Larsen og drives i Leiv Eriksonsgate 7, 3048 Drammen. Eieren er registert som Enkeltpersonsfortak. 

 

Formål

Barnehagen drives etter bestemmelser i lov om barnehager. §1:Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktige alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. 

 

Bemanning

Bemanning vil være etter forskriftene, og vil fortløpende bli vurdert ut fra antall barn tilstede i barnehagen. Pedagogisk veileder er tilsluttet barnehagen på deltid. Det skal også være en vikar tilknyttet barnehagen. 

 

Åpningstider/ferier

Familiebarnehagens åpningstid vil være fra 07.30-16.30 mandag til fredag. Det holdes feriestengt i påsken og i hele Juli mnd. Siste abeidsdag før jul stenger barnehagen kl 16.30. Det holdes stengt f.o.m 22. Desember t.o.m 1 nyttårsdag. Barnehagen har 5 planleggings dager i løpet av barnehageåret. Eier fastsetter disse dagene og barnehagen holder stengt. 

 

Samordnet opptaksprosess 

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge tilrette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagens mangfold og egenart. Brukerens ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres. 

 

Opptakskriterier

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Jf lov om Barnehager §13 

  2. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §4-12, §4-4. Lov om 

    barnehager § 13, annet ledd. 

  3. Barn til personalet 

  4. Søsken til barn i barnehagen 

  5. Barn til enslige forsørgere 

  6. Alderssammensetning

 

Opptakskrets

Barn bosatt i Drammen kommune. Eier kan ta inn barn fra andre kommuner når det ikke er mulig å fylle opp ledige plasser med barn bosatt i Drammen.

 

Oppsigelse

Ved oppsigelse av barnehageplassen må dette gjøres skriftlig innen den 1. i mnd. Skal barnet slutte 1. august, må barnehagen ha oppsigelse innen 1. juni. Depositum går inn som betaling for den siste mnd som barnet er i barnehagen. Ved en evt. nedleggelse av barnehagen vil det varsles med 2 måneders oppsigelse fra eieren. 

 

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling fastsettes for et år av gangen. Pr. dags dato er dette 3315 kr for 100% plass. Det betales for 11 mnd.(Juli er betalings fri mnd) Oppholdet betales forskuddskuddsvis og innen den 1. hver mnd. Betaling skjer enten til barnehagens bankkonto eller til eier direkte mot kvittering. Ved manglende betaling av barnehageplass og matpenger kan barnet miste sin plass umiddelbart ved månedens slutt. Betaling for lunsj og frukt, samt drikke kommer i tillegg (400 kr). Barna tar med matpakke og drikke til frokost. Satsene for barnehageplassene oppgis på forespørsel. 

 

Rutiner – Barn som blir hentet etter barnehagens stengetid

Dersom foreldre enkelte ganger blir forhindret i å hente barn innen kl. 16.30, skal det gis beskjed til barnehagen. 1. gang barnet blir hentet etter 16.30 vil foreldre få en advarsel. Fra 2. gang blir det 150 kr i bot pr. påbegynte kvarter. Barnehagen stenger 16.30, det betyr at barnet skal være hentet og ute av barnehagen senest 16.30. 

 

Barnehagens oppholdsarealer 

Følgende innendørs areal er godkjent til bruk av familiebarnehagen: Alle rom i 2 etg. Ute disponerer barnehagen: Hagen, for øvrig benyttes kommunale lekeplasser i nærområdet, og skog som ligger i umiddelbar nærhet. Vi har også Gulskogen gård vi besøker ofte.

 

Barnehagens samarbeidsutvalg 

Barnehagens samarbeidsutvalg består av 1 foreldre og 1 ansatte ved barnehagen. Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontakt skapende og samordnet organ. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forlegges samarbeidsutvalget. Representanter velges et år av gangen. 

 

Årsplan

Årsplan for den pedagogiske siden av driften av barnehagen skal utarbeides for et år av gangen, og fastsettes av samarbeidsutvalget med utgangspunktet i rammeplanen. Foreldrene får årsplanen til orientering. 

 

Intern-kontroll

Barnehagen har utarbeidet rutinger for intern-kontroll. 

 

Taushetsplikt og opplysningsplikt 

Barnehagen skal følge barnehagelovens § 20- § 21- § 22 bestemmelser om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten.

 

Vedtektenes varighet 

Vedtektene er fastsatt av eier. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av eierforhold eller andre forhold endres. Kopi av de gjeldene vedtektene sendes kommunen og til barnas foreldre i forbindelse med opptak. 

 

Diverse

Barnehagen har ansvar for barnet den tiden barnet er i barnehagen (gjelder ikke medbrakte eiendeler). Barnet må leveres til personalet. Dersom andre skal hente barnet, må det gis beskjed til personalet i forkant. Klager vedrørende barnehagen skal være skriftlige, og vil bli tatt opp med førskolelærer og eier.