top of page

VEDTEKTER FOR MARKBLOMSTEN FAMILIEBARNEHAGE 

§ 1. Lover og retningslinjer: 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Jf. Barnehageloven § 1.  

 

§ 2. Eierforhold/Organisering 

Markblomsten familiebarnehage er en privateid familiebarnehage med plass til 8 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen eies av Camilla Larsen og drives i Leiv Eriksons gate 7, 3048 Drammen. Eieren er registrert som Enkeltpersonsfortak.  

Barnehagen drives til enhver tid etter fastsatte lover, forskrifter og retningslinjer. 

 

§ 3. Foreldreråd  

Barnehagen oppretter foreldreråd i samsvar med Lov om barnehager § 4. Barnehagens styrer innkaller til konstituerende møte i foreldrerådet snarest mulig etter barnehageårets start. Det opprettes et arbeidsutvalg for foreldrerådet.  

“For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.” Jf.Barnehageloven §4. 

 

 

 § 4 .Samarbeidsutvalg  

Barnehagen skal ha et Samarbeidsutvalg (SU) bestående av to representanter valgt av og blant foresatte, to representanter valgt av og blant ansatte, hver med personlig vararepresentant. Styrer representerer eier i SU. SU velger selv sin leder. Ved stemme likhet er lederens stemme avgjørende. Barnehagens styrer har møte-, tale-, og forslagsrett, samt innkaller og forbereder saker for SU og fungerer som SUs sekretær. 

“Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. 

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.” Jf.Barnehageloven §4. 

 

§ 5. Opptaksordning 

Samordnet opptaksprosess.  

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal tilrettelegge for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagens mangfold og egenart. Brukerens ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.  

 

§ 6. Opptakskriterier 

1. Barn som har nedsatt funksjonsevne, jmf barnehageloven § 13, og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §4-12 og §4-4 annet og fjerde ledd. Dokumentasjon fra sakkyndig instans eller annet må følge søknaden.  

2. Barn fra familier som har store belastninger på grunn av sykdom eller funksjonshemming hos foresatte eller søsken. Med sykdom forstås i denne sammenheng alvorlig og varig sykdom eller funksjonshemming. Legeerklæring som dokumenterer at sykdommen er alvorlig og varig må følge søknaden. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder når søknaden sendes.  

3. Barn med rett til barnehageplass som har søsken som går i  barnehagen ved barnets oppstartdato.  

4. Barn av enslig forsørger i arbeid eller utdanning som bor alene med barnet. 

5. Barn av flerspråklige foreldre. Som flerspråklige barn regnes barn med en annen språkbakgrunn enn norsk, med unntak av barn som har samisk, svensk, dansk eller engelsk som morsmål. Begge foreldrene/de foresatte til barnet må også ha et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk.  

6. Øvrige barn tildeles plass etter fødselsdato. 

Opptak utenom hovedopptaket, supplerende opptak, skjer fortløpende gjennom hele året når det er ledige plasser. 

 

§ 7. Åpningstid/Ferie 

Familiebarnehagens åpningstid: 07.30-16.30 mandag til fredag. 

Det holdes feriestengt i påskeuken og i hele Juli mnd.  

Det holdes stengt f.o.m 22.Desember t.o.m 1 nyttårsdag.  

Barnehagen har 5 planleggings dager i løpet av barnehageåret. Eier fastsetter disse dagene og barnehagen holder stengt. Disse fremkommer i årsplanen. 

 

§ 8. Bemanning 

Bemanning vil være etter forskriftene, og vil fortløpende bli vurdert ut fra antall barn tilstede i barnehagen.  

1 voksen kan ha en barnegruppe med opptil 5 barn. (3 barn i alderen 3 år, pluss 2 barn under 3 år eller 4 barn under 3 år.) 

Pedagogisk veileder er tilsluttet barnehagen på deltid.  

Det er også tilknyttet en vikar til barnehagen. 

 

 

§ 9. Foreldrebetaling 

Foreldrebetaling fastsettes for et år av gangen. Pr. dags dato er dette 3050 kr for 100% plass.  

Søskenmoderasjon: 30% på søsken nr 1, 50% på søsken nr 2. 

Det betales for 11 mnd.(Juli er betalings fri mnd).  

Oppholdet betales forskuddskuddsvis og innen den 1. hver mnd. Betaling skjer enten til barnehagens bankkonto.  

Ved manglende betaling av barnehageplass og matpenger kan barnet miste sin plass umiddelbart ved månedens slutt.  

 

§ 10. Fastsettelse av kostpenger  

SU fastsetter, størrelsen på kostpenger og antall ukentlige måltider. Kostpenger faktureres månedlig sammen med oppholdsbetalingen. Det gis ikke moderasjon på kostpenger. 

Betaling for lunsj og frukt, samt drikke kommer i tillegg (400 kr). Barna tar med matpakke og drikke til frokost. 

 

 

§ 13. Oppsigelse 

Tildelt barnehageplass beholdes ut barnehageåret før skolestart til og med 31.juli. 

Ved oppsigelse av barnehageplassen må dette gjøres skriftlig innen den 1. i mnd. Skal barnet slutte 1. august, må barnehagen ha oppsigelse innen 1. juni.  

 Ved en evt. nedleggelse av barnehagen vil det varsles med 2 måneders oppsigelse fra eieren. 

 

 

 § 14. Rutiner – Barn som blir hentet etter barnehagens stengetid 

Dersom foreldre enkelte ganger blir forhindret i å hente barn innen kl. 16.30, skal det gis beskjed til barnehagen. 1. gang barnet blir hentet etter 16.30 vil foreldre få en advarsel. Fra 2. gang blir det 150 kr i bot pr. påbegynte kvarter. Barnehagen stenger 16.30, det betyr at barnet skal være hentet og ute av barnehagen senest 16.30 

 

 

§ 15. Barnehagens oppholdsareal  

Følgende innendørs areal er godkjent til bruk av familiebarnehagen: Alle rom i 2 etg. Ute disponerer barnehagen: Hagen, for øvrig benyttes kommunale lekeplasser i nærområdet, og skog som ligger i umiddelbar nærhet. Vi har også Gulskogen gård vi besøker ofte. 

 

§ 16. Internkontroll/HMS 

Barnehagen har utarbeidet rutiner for internkontroll- Helse, miljø og sikkerhet. 

 

§ 17. Taushetsplikt og opplysningsplikt  

Barnehagen skal følge barnehagelovens § 20-23  bestemmelser om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten. Samt politiattest. 

 

§ 18. Forsikringer 

Barnehagene har kollektiv ulykkesforsikring som dekker personskader som skjer i barnehagens åpningstid, og på vei direkte til og fra barnehagen.  

Forsikringen dekker ikke skader på briller. 

 

 

 § 19. Diverse 

Barnehagen har ansvar for barnet den tiden barnet er i barnehagen (gjelder ikke medbrakte eiendeler).  

Barnet må leveres til personalet. Dersom andre skal hente barnet, må det gis beskjed til personalet i forkant.  

Klager vedrørende barnehagen skal være skriftlige, og vil bli tatt opp med styrer og eier. 

 

§ 20. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra 08.11.2022 

bottom of page