top of page

ÅRSPLAN FOR MARKBLOMSTEN FAMILIEBARNEHAGE 2024-2025

PLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2022-2023

INNLEDNING 

Årsplanen er informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til foreldre og andre samarbeidspartnere som har mulighet til å paåvirke innholdet i barnehagen. Det er også et arbeidsredskap for personale for å styre virksomheten i en bevis og uttalt retning. Den må ikke sees på som et endelig dokument. Men heller som starten på et arbeid som hele tiden må vurderes, justeres og gjøres bedre. Årsplanen tar utgangspunkt i Barnehageloven og Rammeplanen, og alt arbeidet i barnehagen følger retningslinjene som her blir gitt. I årsplanen vil vi synliggjøre barnehagens innhold, våre arbeidsmetoder og våre mål. Årsplanen skal inneholde litt informasjon om hva vi setter fokus på når vi jobber med omsorg, danning, lek og læring. Rammeplanen er inndelt i syv fagområder, som barnehagen skal gi barna ferdigheter og kunnskaper i.

 

Disse er: 

 • Kunst, kultur og kreativitet

 • Kropp, bevegelse, mat og helse 

 • Natur, miljø og teknikk 

 • Etikk, religion og filosofi 

 • Nærmiljø og samfunn 

 • Antall, rom og form 

 • Kommunikasjon, språk og tekst 


 

I dette arbeidet er vi i Markblomsten familiebarnehage opptatt av å støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og skape gode betingelser for lekende læring og lærende lek. 

Denne årsplan er utarbeidet for barnehageåret 2021/2022. Vi har i årsplanen forsøkt å gi et bilde av hva vi legger vekt på i arbeidet vårt. Det vil likevel være slik at personalet evaluerer underveis og tar avgjørelser som er til barnas beste. Dette kan føre til at fastsatte planer må vike. I Markblomsten familiebarnehage ønsker vi at trygghet, sosialt samspill, lek og latter skal prege hverdagen vår. Vi vil at foreldre skal føle seg trygge på at akkurat deres barn blir ivaretatt best mulig. Barna hos oss skal vite at det bestandig er et ledig fang for trøst og kos, de skal kjenne at i Markblomsten familiebarnehage ”der er det GODT å være”! 

PRESENTASJON AV BARNEHAGEN 

Markblomsten familiebarnehage er en privat barnehage med plass til 8 barn i alderen 0 – 6 år. Våre åpningstider er fra 07.30 – 16.30 Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. 

- 1 August 2022

- 26 Oktober 2022

-2 Januar (2023)

-20 Mars (2023)

-19 Mai (2023)

Vi mener at et lite og koselig miljø er en fordel for små barn, da de får en myk overgang til et hverdagsliv borte fra hjemmet. Vi får også god mulighet til å fokusere på hvert enkelt barns behov.

Vårt satsningsområde er å gi barna masse sosial kompetanse, omsorg og trygghet. 
Vi vil gjøre vårt ytterste for at barna skal trives å føle seg trygge i Markblomsten familiebarnehage. I markblomsten skal alle barn oppleve å bli sett, forstått og respektert.
Humor og glede er et stikkord hos oss!

De viktigste støttespillerne er dere foreldre. Dere er de som kjenner barna deres best og vi er derfor veldig ydmyke og lydhøre for deres ønsker og behov.
Hvis dere har noen synspunkter eller ønsker så trenger dere ikke være redde for å si ifra.
Vi er takknemlige for all ros og ris fra dere foreldre. Tilbakemeldinger er det som kan gjøre oss bedre.

Barnehagen holder, jmf vedtektene, stengt i skolens juleferie og påskeferie samt hele juli. 

PERSONALET 2022/2023

Eier: Camilla Larsen

Styrer: Bente Ursin

Barnehageleder: Elin Reiersen

Pedagogisk medarbeider: Fredrika Auke

Assistent: Henrik Åberg Øen

BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER 

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna allsidig bevegelseserfaringer. Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får muligheter til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker og materiell er tilgjengelig for barna.

FORMÅL OG OPPGAVER 

LOV OM BARNEHAGER: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven § 1 formål, 1. ledd) 

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 

Barnehagens grunnleggende verdier som felleskap, omsorg og medansvar, skal formidles og ivaretas. Barnehagen skal representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen. (Rammeplan for barnehagen) 

RAMMEPLANEN angir forpliktende mål som barnehagen skal arbeide i retning av, krav til kvalitet i det sosiale samspillet i hverdagen og syv fagområder som alle barnehager skal arbeide med i løpet av barnehageåret. Dette for at barnehagen skal gi hvert barn en god ballast, såkalt basiskompetanse. (defineres som utvikling av sosial handlingsdyktighet og utvikling av språk og kommunikasjonsevne) 

Vi i Markblomsten familiebarnehage møter barn med respekt, annerkjennelse og handler omsorgsfullt. Vi mener at god omsorg i barnehagen er det viktigste grunnlaget for god lek, læring og danning, samtidig som man ikke kan fremme en god danningsprosess uten omsorg, lek og læring. Vi er opptatt av å ha et balansert fokus på de fire begrepene i praksis ved at vi er like opptatt av omsorgen vi yter i tillegg til det pedagogiske arbeidet og leken. Vårt verdigrunnlag ligger til grunn for alt vi gjør. Som rollemodeller for barna har vi et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. 


 

BARNEHAGENS INNHOLD 

Lek 

Gjennom lek fremmes barns utvikling på alle områder: intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt, emosjonelt og kreativt. Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.
I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse. Gjennom leken legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre. Derfor er en stor del av barnehage dagen satt av til lek inne og ute.

Når barn leker utvikles språket, fantasien, nysgjerrigheten og sosiale ferdigheter. Den voksenes rolle er å være tilgengelig for å veilede, støtte og inspirere barna i/til leken og legge til rette for barns lek. I vår barnehage legger vi til rette for barns lek ved å gi barna tid og rom til å leke, og ved å tilføre materialer, utstyr, opplevelser og erfaringer som kan bidra til å utvide og videreutvikle leken. Vår oppgave er å sørge for at alle barn får være med i lek og styrke sin lekekompetanse. 

MÅL                                                                                      TILTAK                                                                                        MÅLET ER NÅDD

* Barn skal oppleve glede                                           * De voksne sørger for at                                                     * Barna er glade og

* Alle barna skal være deltakende                                materiell er lett tilgjengelig                                                 og fornøyde

  ut i fra egne forutsetninger og mestring               * Voksne er modeller for barna og er tilstede                  * De voksne er nærværende

* Barna skal få mulighet til å bearbeide                       der leken er for å støtte og hjelpe                                  * Barna klarer å bygge opp og

  inntrykk og opplevelse                                              * Tid til lek                                                                                   og ta vare på vennskap 

* Barna skal få trening i samspill med                     * De voksne er med på leken                                               * Barna klarer å konsentrere        andre barn og voksne                                                   på barnas premisser                                                                 seg om en lek/aktivitet                                                                                                                                                                                                            i lengre tid

 

Læring

Barna lærer gjennom alt de opplever og erfarer. De ønsker å lære. De spør og de utforsker og er interessert. Vi må legge til rette for en god læringskultur i barnehagen ved å stimulere og imøtekomme barnas lærelyst. 

I tillegg har vi en viktig oppgave i å vekke interessen for nye ting og nye temaer. Vi i Markblomsten familiebarnehage fokuserer på å yte støtte til barns nysgjerrighet, kreativitet, lærelyst og bidrar til et godt samspill med andre barn og voksne. Rammeplanen sier at: «Barn skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å LEKE, UTFORSKE, LÆRE OG MESTRE ». 

Omsorg 

Barn har rett til å bli møtt med omsorg og annerkjennelse. For å gi en god omsorgsfull relasjon, preget av godt samspill, vil vi voksne i barnehagen være gode lyttere, veiledere, involverer oss i samspill, være til stede og vise anerkjennelse til barna og hverandre. Vi er nære og imøtekommende voksne som ivaretar barns behov for omsorg, nærhet og et fang å sitte på. I dette samspillet er det viktig at vi voksne bekrefter barns følelser. Det handler om å se hele barnet og hva de uttrykker, møte dem med anerkjennende blikk, veilede og støtte dem i dialog og samspill. 

”Omsorg i barnehagen” handler ikke bare om relasjoner mellom personalet og barn, men også om barns omsorg for hverandre. Det å gi mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er det viktigste grunnlaget for barns utvikling og sosial kompetanse. God omsorg styrker også barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og til andre. Det hjelper å utvikle barns kompetanse i «å ta ansvar for seg selv og fellesskapet.» 

 

Danning 

Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter og er med på å forme oss som mennesker. Danning skjer i samspill med omgivelsene og forankres i våre verdier. I barnehagens formålsparagraf står det: ”Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte” 

Danningsprosessen står i gjensidig relasjon til omsorg, lek og læring. Danningsprosessen skal føre til bevissthet og refleksjon. For å få til en god danningsprosess må vi i personalet fremstå som gode rollemodeller og vise at vi har en refleksjon og er bevisste i forhold til egne handlinger og hvorfor vi handler som vi gjør. Dette må vi gi videre til barna og lære dem å forstå hvorfor de må handle som de må. Skal vi få til en god danningsprosess må barna få lov til å gradvis sosialisere seg i barnehagens miljø. Barna må bli gitt mulighet til å forstå hvorfor de må handle som de må og ikke bare tilpasse seg de reglene og normene som vi har i barnehagen. Den jobben vi gjør er starten på barnas livslange læringsprosess. Gjennom evalueringsarbeidet ønsker vi å ha like mye fokus på alle fire begrepene og områdene og evaluere ut fra disse begrepene. Med andre ord stille oss åpne for spørsmål og drøfting både til omsorgen vi yter, det pedagogiske arbeidet vi utfører og leken vi fremmer og om dette skaper en god danning. 

BARNS MEDVIRKNING 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. Barnehageloven §1 og §3, Grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr 1. Barna skal jevnig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. 

 

Rammeplan 

Vi i Markblomsten familiebarnehage er spesielt opptatt av barns medvirkning. Vi mener at ved å gi barn medvirkning innebærer dette en god og åpen dialog mellom barna og voksne. Dette synliggjøres ved at personalet tar tak i de initiativene og tankene som barna kommer med eller har, på en slik måte at dette påvirker innholdet i barnehagen. På grunn av at vi har barn med forskjellig alder, har medvirkning ulike betydning for ulike barn. Vi i barnehagen ser på barns egne interesser som grunnlaget for læringsprosess og tema i barnehagen. 

For at alle barna, uavhengig av alder og modning skal få større mulighet til å påvirke innholdet, har vi valgt å bruke prosjekt som arbeidsmetode. Vi tar i utgangspunkt i barns interesse i et emne og utvikler det videre. Det kan være slik at vi legger ut spor for barna i noen emner for å fange barnas interesse. Varighet på prosjekt kan varieres fra en formiddag eller en dag til flere uker. Dette avhenger av barnas interesse i prosjektet. Prosjekt er også en god måte å jobbe med flere fagområder på. 

Dette vil i praksis si: 

 • Leker og materialer står i barnas høyde

 • De får velge hva de vil leke og gjøre 

 • Barna får være med å bestemme innenfor de faste rutinene

 • Vi skal oppmuntre barna til å gi utrykk for sine tanker og meninger 

 • Vi må lytte til både tale- og kroppsspråket og være observante til deres handlinger

 

BARNEHAGENS MÅL 

Hovedmålet dette året er: Barna skal få oppleve tilhørighet og utvikle språket gjennom lek, hverdagsaktiviteter og ved opplevelse i naturen. 

På bakgrunn av dette har vi satt sosialkompetanse og vennskap som overordnet tema dette året. Rammeplanen for barnehagen slår fast at det å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping. Vennskap skaper begeistring og spenning, glede og engasjement så vel hos barn som voksne. Venner er personer vi liker, som vi har glede av å være sammen med og som vi stoler på. Men vennskap handler også om forhandlinger, om sjalusi og intriger, med andre ord handler vennskap om kvaliteten i barnas liv. (Dunn 2004) 

En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Språkutviklingen er både muntlig og skriftlig – vi snakker og lytter, vi leser og skriver. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn, hvordan de kan sette ord på erfaringer, fortelle om noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. På lengre sikt er språkutviklingen avgjørende for å kunne være en deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps- og utdanningssamfunn. I den sammenhengen må vi huske at vi bor i et land med to offisielle skriftspråk, bokmål og nynorsk. Nynorsk er en del av den norske kulturarven, og en målform som barna må mestre senere i livet. Vi synes det er viktig at barna får møte begge skriftspråkene gjennom litteratur og andre medier. Den grunnleggende utviklingen skjer i barnehagealderen. 

Språklig kompetanse 

Språket er personlig, identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Å utvikle språk er veldig viktig for barn. Språk er gjenstand for undring, forskning og samtaler om ord. Språk er så omfattende og vi har ulike måter å si ting på. Derfor er det viktig å stimulere og utvikle barns ordforord så tidlig som mulig. Ifølge rammeplanen står det at ”Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.” 

I vår barnehage har vi et bevisst fokus på å utvikle et språkstimulerende miljø, der høytlesing, fortellinger, samtaler og barnelitteratur skal være viktige elementer i barnehagens hverdag. Vi fokuserer også mye på samtalene som foregår i hverdagen om hverdagslige ting, aktiviteter vi har gjort og samtale om bøkene vi leser. Alt dette mener vi er viktig for at barn skal utvikle et rikt språk. 

SAMARBEID MED FORELDRE 

Det beste utgangspunkt for ditt barn er et godt samarbeid mellom de voksne. Det er du som kjenner ditt barn best, og dine ønsker skal bli hørt så langt det er mulig. Vi har tro på at trygge foreldre gir trygge barn. Vi ber dere ta kontakt med personalet når det er behov for det. Vi har foreldremøte en gang i året og foreldrene får tilbud om foreldresamtale to ganger i året. Det daglige møtet i barnehagen er viktig for oss, og vi vil prøve å få tid til hver enkelt når dere henter og leverer. Ofte er dette situasjoner hvor det skjer mye, så føler du at du ikke får den informasjonen du trenger, så si i fra. Vi er der for deg og ditt barn.

MÅL FOR BRINGING OG HENTING

MÅL                                                                         TILTAK                                                                 MÅLET ER NÅDD

* Barn og foreldre skal føle seg                      * Barn og voksne hilser                                  * Barn og voksne føler seg godt mottatt              velkommen                                                            på hverandre                                               * Når vanskelige situasjoner oppstår, 

* Skape trygghet for barna                              * Barna får støtte hvis                                       løser seg og overgangen går greit for 

* Informasjon skal utveksles                              situasjonen er vanskelig                                barnet

                                                                              * Beskjeder gis muntlig                                  * Når informasjonen blir gitt og mottatt

                                                                                                                                                          * Beskjeder følges opp begge veier

SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER 

Vi samarbeider med fagteam, helsestasjon, PPT (pedagogisk – psykologisk tjeneste) m.m. ved behov. 


DAGSRYTME

07.30: Familiebarnehagen åpner – God morgen 

08.00-08.30 Frokost

8.30–10.45: Lek og aktiviteter inne eller ute 

10.45–11.15: Samling 

11.30: Lunsj. (soving/ hvile etter behov før og eller etter lunsj) 

Lek og aktiviteter inne og ute 

14.00-14.30: Fruktmåltid

14.30: Lek og aktiviteter inne eller ute

16.30 Familiebarnehagen stenger

HVERDAGSAKTIVITETER

Dette er aktiviteter som kommer igjen hver dag. Barnas utvikling av selvstendighet skjer gjennom disse. Barnets opplevelse av å mestre tilværelsen, av å tro på seg selv, er nært knyttet til økende uavhengighet av de voksnes hjelp i hverdagslivet. Jo mindre barna er, jo viktigere er hverdagslæringer knyttet til stell og omsorg. 

AV OG PÅKLEDNING

Dag for dag må barna få øve seg på å klare mer av sin av- og påkledning selv. De voksne må oppmuntre til stadig større selvstendighet

MÅL                                                                                            TILTAK                                                                       MÅLET ER NÅDD

* Barn skal ut ifra alder og modenhet klare                  * Gi ros og oppmuntring                                     * Når barna viser vilje til å prøve

  mest mulig selv                                                                 * Gi barna god tid                                                    selv

* Barna skal lære de viktigste begrepene som              * Være tilgjengelige når de                                  * Gradvis mestrer flere ferdigheter

  har med klær og kropp å gjøre                                         trenger hjelp                                                         i å kle på seg

                                                                                                      * Bevisst bruke språk og begreper

                                                                                                 knyttet til situasjonen

                                                                                              * Foreldrene er ansvarlig for at riktig

                                                                                                 tøy er tilgjengelig

 

SØVN OG HVILE

I løpet av timene barnet er i barnehagen er det et høyt aktivitetsnivå; med veksling mellom voksenstyrte aktiviteter og frilek. De skal ta imot både kognitiv & sosial læring. Vi ser at de aller fleste barn har behov for en hvilestund i løpet av dagen. Her kan de fordøye inntrykk og roe ned. De voksne får forut før hvilestund samlet gruppen, sjekket bleier, sikret toalettbesøk samt vasket hender og ansikt. Noen skal videre til andre aktiviteter etter barnehagedagen, og ikke minst bør det være hyggelig å få hjem et barn som ikke er helt utslitt. Hvilestunden gir energi til en restart før barna hentes om ettermiddagen. 

MÅL                                                                                            TILTAK                                                                     MÅLET ER NÅDD

* Barnas behov for søvn og hvile                                     * La barna sove i seng/vogn                            * Barnets behov for søvn/hvile er

   skal bli ivaretatt                                                                 alt etter det barnet er vant med                        tilfredstilt

                                                                                               * La barna sove etter behov og etter              * Fornøyde barn og foreldre

                                                                                                  avtale med foreldrene 

MÅLTIDENE 

Gode måltider gir mulighet for samtale og fellesskap. De reglene som håndheves må være positive og utformet utfra hvordan barna kan hjelpe hverandre. Måltidene i barnehagen skal være en pedagogisk arena der barna får medvirke i mat- og måltidsaktiviteter. Vi serverer varmmat tre ganger i uken. Barnehagen skal legge til rette for at barna opplever matglede og matkultur, og at gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat.

MÅL                                                                                           TILTAK                                                                   MÅLET ER NÅDD

* Barna skal oppleve måltidet                                         * Hendene vaskes                                             * Spise og drikke ved egen hjelp 

   som et hyggelig sosialt samvær                                   * Barna blir oppfordret til å prate                 * Lære god hygiene

* Barna skal oppleve matglede og deltagelse                                                                                            * Måltidet foregår rolig og avslappet                                                                                                      * Vente på tur

                                                                                              * Lære navn på, og bruke pålegg og 

                                                                                                 bestikk

TURER 

I barnehagens nærmiljø er det flotte turmuligheter, og uteområdet med lekeapparatene er flittig i bruk. Vi i Markblomsten familiebarnehage ønsker at barna skal få være ute i all slags vær, bli godt kjent med årstidene og få kjenne regn, sol, vind og snø mot ansiktet. Utetiden kan variere litt og avhenger selvfølgelig av årstid. I nærområdet finnes det flere fine lekeplasser som vi benytter oss av. Drammen kommune har et flott og moderne bibliotek, med en velutstyrt barneavdeling som vi benytter oss av.  

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING 

”Planlegging må baseres på kunnskap om barns utvikling og læring individuelt og i ei gruppe, observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering og på samtaler med barn og foreldre.” Rammeplanen for barnehager 

Her er noen eksempler på hvordan vi vil dokumentere arbeidet vårt 

 • Årsplan

 • Samtale ved bringing og henting

 • Foreldresamtaler

 • Foreldremøter

 • Barnas produkter

 • Bilder/lukket Facebook gruppe

 • Hjemmeside

Glade og trygge barn er i seg selv en dokumentasjon på at de har det bra i barnehagen. 

”Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Oppmerksomheten må både rettes mot samspillet barna imellom, mellom barn og personale og mellom barnehagens ansatte. Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer.” Rammeplan for barnehager 

HVA SKAL VURDERES?                                                        NÅR SKAL DET VURDERES?                                            HVEM SKAL VURDERE?

* Årsplan                                                                                * Underveis i løpet av året                                                * Foreldre, veileder og

Temaarbeid (jmf månedsplan)                                        * Underveis og ved slutten av hver                                     personal

* Turer                                                                                       måned                                                                                * Veileder og personal

                                                                                                 * Så fort som mulig etter gjennomføring                        * Personal og veileder

bottom of page